Процедура № 6941 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Стара река 12.02.2024 13.02.2024 502,647.61 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет „Извършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба №8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в обект № 2401, №2402, №2403, №2404, №2405, №2406 от годишния план за ползването на дървесината за 2024 г., от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на „Държавно горско стопанство Стара река” – териториално поделение на „Югоизточно държавно предприятие” ДП – гр. Сливен.”.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2401,2402,2403,2404,2405,2406 бб,см,чб,здгл,гбр,трп,бк,шс,кл,трп,брз,ива,яв,лп,яс,брс,кгбр,чрш 3205 куб.м. 1045 куб.м. 49 куб.м. 4199 куб.м. 2949 куб.м. 657 куб.м. 12104 куб.м.