slide

Документи | ДГС Стара река

Списък по чл. 111, ал. 6 от ЗГ на жителите от с. Стара река, с. Зайчари, с. Божевци и с. Средорек за отоплителен сезон 2024/25 год.
Файл
Добавен
07.05.2024 / ДГС Стара река
Информация по ГСП 2013 за ползване на недървесни горски продукти на територията на ТП ДГС Стара река.
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Стара река
Указания за издаване на позволителни за недървесни горски продукти- диворастящи гъби и плодове, от директорите на ДП по чл. 163 от Закона за горите (ЗГ) или упълномощени от тях лица
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Стара река
Обявление във връзка с чл.38, ал,1
Файл
Добавен
10.11.2023 / ДГС Стара река
Списък на жителите на с. Стара река, с. Средорек, с. Божевци, с.Изгрев, с. Зайчари с право да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/24 год.
Файл
Добавен
09.05.2023 / ДГС Стара река
Обявление по чл. 38
Файл
Добавен
14.11.2022 / ДГС Стара река
Обявление по чл.38
Файл
Добавен
11.11.2021 / ДГС Стара река
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ТП "ДГС СТАРА РЕКА" ЗА ЛФ 2021 Г.
Файл
Добавен
09.11.2020 / ДГС Стара река
Обявление по чл. 38
Файл
Добавен
14.11.2019 / ДГС Стара река
Обявление по чл.38
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Стара река
Писмо до кмета на община Сливен
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Стара река
Обявление по чл.38, от„Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти”
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Стара река
Допълнителен ценоразпис
Файл
Добавен
23.08.2017 / ДГС Стара река
Снабдяване на местно население с дърва за огрев
Файл
Добавен
17.08.2017 / ДГС Стара река
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, ЗА 2017Г.
Файл
Добавен
17.11.2016 / ДГС Стара река
Относно : Ползване на дървесина през 2017г.
Файл
Добавен
07.11.2016 / ДГС Стара река
Информация дърва за огрев местно население.
Файл
Добавен
12.08.2016 / ДГС Стара река