Документи

Обявление по чл. 38
Файл
Добавен
14.11.2019 / ДГС Стара река
Обявление по чл.38
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Стара река
Писмо до кмета на община Сливен
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Стара река
Обявление по чл.38, от„Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти”
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Стара река
Допълнителен ценоразпис
Файл
Добавен
23.08.2017 / ДГС Стара река
Снабдяване на местно население с дърва за огрев
Файл
Добавен
17.08.2017 / ДГС Стара река
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, ЗА 2017Г.
Файл
Добавен
17.11.2016 / ДГС Стара река
Относно : Ползване на дървесина през 2017г.
Файл
Добавен
07.11.2016 / ДГС Стара река
Информация дърва за огрев местно население.
Файл
Добавен
12.08.2016 / ДГС Стара река