Процедура № 6977 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6977 на ДГС Стара река от 15.02.2024 е прекратена!
ДГС Стара река 15.02.2024 18.02.2024 75,750.96 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет „Извършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба №8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в обект №2403, от годишния план за ползването на дървесината за 2024 г., от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на „Държавно горско стопанство Стара река” – териториално поделение на „Югоизточно държавно предприятие” ДП – гр. Сливен.”.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2403 см,здгл,бк,здб,трп,гбр,яс,шс,брз,ива,кл,яв 433 куб.м. 302 куб.м. 24 куб.м. 601 куб.м. 399 куб.м. 62 куб.м. 1821 куб.м.