Процедура № 6943 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Стара река 29.01.2024 42,590.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина пряко договаряне
Предмет На основание чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2408 бб,см,бук 51 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 1003 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1058 куб.м.