Процедура № 6921 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6921 на ДГС Стара река от 15.01.2024 е прекратена!
ДГС Стара река 15.01.2024 16.01.2024 502,859.69 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет „Извършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба №8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в обект № 2401, №2402, №2403, №2404, №2405, №2406 от годишния план за ползването на дървесината за 2024 г., от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на „Държавно горско стопанство Стара река” – териториално поделение на „Югоизточно държавно предприятие” ДП – гр. Сливен.”.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406 бб,см,чб,здгл,гбр,трп,бк,шс,кл,трп,брз,ива,яв,лп,яс,брс,кгбр,чрш 3205 куб.м. 1045 куб.м. 49 куб.м. 4199 куб.м. 2949 куб.м. 657 куб.м. 12104 куб.м.