Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3156 ДГС Стара река 19.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 30 куб.м. 1 куб.м. 83 куб.м. 142 куб.м. 0 куб.м. 256 куб.м.
бк,яв,гбр,яс,трп,брз
1909-Е Процедури за продажба на дървесина 16,485.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 1909 - Е в горски територии държавна собственост на територията на „ Югоизточно държавно предприятие ” ДП Сливен – ТП „ Държавно горско стопанство Стара река ”. Виж пълна информация
3143 ДГС Стара река 13.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 53 куб.м. 1 куб.м. 138 куб.м. 397 куб.м. 4 куб.м. 626 куб.м.
бб,см,бк,яв,гбр,шс,яс,кгбр,трп,брз
1905,1907 Процедури за добив на дървесина 16,287.02 лв. без ДДС
Предмет: „Извършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба №8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти, разтрупване, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране на добитата дървесина, включена в обект № 1905 /отдел/подотдели 32б, 32е, 135г, 135д към ГСУ „Стара река“ и обект № 1907 /отдел/подотдели 106г, 106о, 106п, 110г, 110ж, 110с, към ГСУ „Ескана“ от годишния план за ползването на дървесината за 2019 г., от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на „Държавно горско стопанство Стара река” – териториално поделение на „Югоизточно държавно предприятие” ДП – гр. Сливен.” Виж пълна информация
2997 ДГС Стара река 22.04.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите , предвидени в Наредба № 3 /1987г за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците” Виж пълна информация
2935 ДГС Стара река 09.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33.00 куб.м. 53.00 куб.м. 1.00 куб.м. 138.00 куб.м. 397.00 куб.м. 4 куб.м. 626.00 куб.м.
бк,здб,яв,яс,брз,врб,гбр,кгбр,трп,см,бб
1905; 1907 Процедури за добив на дървесина 16,287.02 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2019 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река” - Обект - 1905; 1907; Виж пълна информация
Процедура № 2935 на ДГС Стара река от 09.04.2019 е прекратена!
2863 ДГС Стара река 12.03.2019 12.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
42 куб.м. 137 куб.м. 4 куб.м. 504 куб.м. 999 куб.м. 8 куб.м. 1694 куб.м.
бб,см, здгл, бк,гбр,здб, яв,шс,лп,яс,брз,трп,врб
Обект № № 1905, 1906, 1907 Процедури за добив на дървесина 44,048.66 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2019 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река” по обособени позиции. Виж пълна информация
Процедура № 2863 на ДГС Стара река от 12.03.2019 е прекратена!
2849 ДГС Стара река 06.03.2019 06.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
896 куб.м. 427 куб.м. 31 куб.м. 1385 куб.м. 1742 куб.м. 172 куб.м. 4653 куб.м.
бк,гбр,здб,яв,шс,лп,яс,брз,трп,врб,бб,см, здгл
1904 Процедури за добив на дървесина 121,416.43 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2019 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река” - Обект - 1904 Виж пълна информация
2818 ДГС Стара река 27.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8646 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
1903Ц Продажба на стояща дървесина на корен 351,057.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти и категории от обект 1903Ц- горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Тича, ТП ДГС Карнобат, ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Котел, ТП ДГС Твърдица и ТП ДГС Стара река. Виж пълна информация
2806 ДГС Стара река 28.02.2019 Договаряне 4,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на нетни количества активна електрическа енергия ( високо/средно/ниско напрежение ) и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ТП ДГС Стара река" Виж пълна информация
2710 ДГС Стара река 23.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
57 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 571 куб.м. 622 куб.м. 0 куб.м. 1264 куб.м.
бб,чб,см,бк,гбр,яв,шс,трп,лп
1901-А Процедури за продажба на дървесина 83,365.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина ТП "ДГС Стара река" Виж пълна информация
2709 ДГС Стара река 23.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
57 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 571 куб.м. 622 куб.м. 0 куб.м. 1264 куб.м.
бб,чб,см,бк,гбр,яв,шс,лп,трп
1903 Процедури за добив на дървесина 32,893.39 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2019 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река” Виж пълна информация
2659 ДГС Стара река 28.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2335 куб.м. 298 куб.м. 14 куб.м. 1349 куб.м. 2016 куб.м. 305 куб.м. 6317 куб.м.
бб,чб,см,бк,здб,гбр,яв,шс,яс,трп
1901 Процедури за добив на дървесина 165,278.76 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река” Виж пълна информация
2635 ДГС Стара река 13.12.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за срок от 12 месеца " Виж пълна информация
2548 ДГС Стара река 04.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2447 куб.м. 445 куб.м. 20 куб.м. 1613 куб.м. 2691 куб.м. 309 куб.м. 7525 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,здб,гбр,яв,шс,яс,трп,кгбр
1901,1902,1903 Процедури за добив на дървесина 196,732.68 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река” Виж пълна информация
2466 ДГС Стара река 20.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез закупуване, монтаж на офис техника /компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутeри и други/ за нуждите на ТП „ДГС Стара река“ за срок от 24 месеца” Виж пълна информация
2465 ДГС Стара река 19.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА АВТОМОБИЛИ СОБСТВЕНОСТ НА ТП ДГС СТАРА РЕКА
ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА“
Виж пълна информация
2433 ДГС Стара река 11.10.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 150 куб.м. 137 куб.м. 0 куб.м. 303 куб.м.
бб,бк,гбр,здб,яв
1815, 1816 Продажба на стояща дървесина на корен 11,710.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен Виж пълна информация
2391 ДГС Стара река 15.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за срок от 24 месеца” Виж пълна информация
Процедура № 2391 на ДГС Стара река от 15.10.2018 е прекратена!
2373 ДГС Стара река 08.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 32,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС по обособени позиции: Обособена позиция № 1 — „Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС за срок от 24 месеца“ и Обособена позиция № 2 — „Доставка на резервни части по заявка на възложителя за срок от 24 месеца“. Виж пълна информация
2345 ДГС Стара река 30.08.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 59 куб.м. 70 куб.м. 0 куб.м. 133 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,яв,трп,лп,яс
1814 Процедури за добив на дървесина 3,459.03 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река” Виж пълна информация
2327 ДГС Стара река 20.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително техника в извън гаранционен срок/ за срок от 24 месеца. Виж пълна информация