Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1639 ДГС Стара река 12.12.2017 1801-А,1802-А,1803-А,1804-А,1805-А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
675 куб.м. 664 куб.м. 12 куб.м. 2129 куб.м. 4143 куб.м. 324 куб.м. 527894.00 куб.м.
бб,чб, см, здгл, бк, гбр, здб,бл,яв,шс,трп,яс,лп, брз,врб
Процедури за продажба на дървесина 527,894.00 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА НА ОБЕКТИ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ ДГС СТАРА РЕКА“ ОТ ЛЕСОСЕЧЕН ФОНД 2018 г Виж пълна информация
Процедура № 1639 на ДГС Стара река от 12.12.2017 е прекратена!
1638 ДГС Стара река 12.12.2017 1801,1802,1803,1804,1805
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2920 куб.м. 1429 куб.м. 78 куб.м. 2797 куб.м. 4537 куб.м. 399 куб.м. 12160 куб.м.
бб,чб, см, здгл, бк, гбр, здб,бл,яв,шс,яс,чрш,трп,лп,брз,врб
Процедури за добив на дървесина 317,218.38 лв. без ДДС
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ДОБИВ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС СТАРА РЕКА” ОТ ЛЕСОСЕЧЕН ФОНД 2018г. Виж пълна информация
Процедура № 1638 на ДГС Стара река от 12.12.2017 е прекратена!
1537 ДГС Стара река 15.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП „ДГС Стара река“ Виж пълна информация
1535 ДГС Стара река 23.11.2017 1729
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 4 куб.м. 2 куб.м. 93 куб.м. 110 куб.м. 0 куб.м. 209 куб.м.
бк,трп, врб
Продажба на стояща дървесина на корен 7,508.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина на корен-обект 1729 Виж пълна информация
1465 ДГС Стара река 24.10.2017 1725,1726
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 127 куб.м. 9 куб.м. 144 куб.м. 229 куб.м. 0 куб.м. 509 куб.м.
бк,бб,см,гбр,чб
Продажба на стояща дървесина на корен 17,164.00 лв. без ДДС
Предмет: Участие в търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на корен в територия обхват на дейност на ТП "ДГС Стара река" от лесосечен фонд 2017г. Обекти 1725,1726 Виж пълна информация
1464 ДГС Стара река 24.10.2017 1727
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 71 куб.м. 4 куб.м. 100 куб.м. 178 куб.м. 0 куб.м. 378 куб.м.
бб, см, здгл, бк, гбр, брз
Процедури за добив на дървесина 8,902.85 лв. без ДДС
Предмет: Участие в открит конкурс за добив на прогнозни количества дървесина на територията на ТП "ДГС Стара река" от лесосечен фонд 2017г. Обект 1727 Виж пълна информация
1462 ДГС Стара река 24.10.2017 1709-А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 71 куб.м. 4 куб.м. 100 куб.м. 138 куб.м. 0 куб.м. 338 куб.м.
бб, см, здгл, бк, гбр, здб, брз
Процедури за продажба на дървесина 20,609.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП "ДГС Стара река" от лесосечен фонд 2017г. Обект 1709-А Виж пълна информация
1384 ДГС Стара река 31.08.2017 1724
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
45 куб.м. 99 куб.м. 2 куб.м. 167 куб.м. 224 куб.м. 40 куб.м. 577 куб.м.
бб
Процедури за добив на дървесина 13,662.78 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Стара река" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1724 Виж пълна информация
1345 ДГС Стара река 05.09.2017 1708-А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
45 куб.м. 99 куб.м. 2 куб.м. 167 куб.м. 224 куб.м. 40 куб.м. 577 куб.м.
бб
Процедури за продажба на дървесина 30,690.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества повредена иглолистна дървесина в района на ТП "ДГС Стара река" от Обект 1708-А Виж пълна информация
1344 ДГС Стара река 05.09.2017 1719,1720
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
52 куб.м. 291 куб.м. 11 куб.м. 118 куб.м. 223 куб.м. 4 куб.м. 699 куб.м.
бб,бк,см,гбр,лп,чб
Продажба на стояща дървесина на корен 24,668.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1719,1720 Виж пълна информация
1340 ДГС Стара река 28.08.2017 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Геодезическо заснемане за издаване на удостоверение по чл. 54 а от ЗКИР" Виж пълна информация
1333 ДГС Стара река 31.08.2017 1723
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 177.65 куб.м. 0 куб.м. 177.65 куб.м.
гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 8,527.36 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1723 Виж пълна информация
1262 ДГС Стара река 08.08.2017 1718
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
271.00 куб.м. 291.00 куб.м. 27.00 куб.м. 492 куб.м. 791.00 куб.м. 39.00 куб.м. 1911.00 куб.м.
бб,см,вмб,гбр,яв,
Процедури за добив на дървесина 45,407.01 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на дейност ТП „ДГС Стара река"обект № 1718 Виж пълна информация
1260 ДГС Стара река 08.08.2017 1707-А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
271.00 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20.00 куб.м. 291.00 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 25,680.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл.66 във вр. с правното предписание на чл.38 от Наредбата. Обект 1707-А Виж пълна информация
1259 ДГС Стара река 08.08.2017 1706-А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 291.00 куб.м. 27.00 куб.м. 492.00 куб.м. 791 куб.м. 19.00 куб.м. 1620.00 куб.м.
бб,см,бк,гбр,яв,вмб,брк,здб,трп
Процедури за продажба на дървесина 95,355.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина в района на ТП "ДГС Стара река" от Обект 1706-А Виж пълна информация
1257 ДГС Стара река 08.08.2017 1719,1720,1721,1722
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97.00 куб.м. 399.00 куб.м. 14.00 куб.м. 540.00 куб.м. 833 куб.м. 49.00 куб.м. 1932.00 куб.м.
чб,бб,бк,гбр,см,здб,шс,трп
Продажба на стояща дървесина на корен 68,387.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1719,1720,1721,1722 Виж пълна информация
1172 ДГС Стара река 27.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 13,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми ,консумативи и принадлежности за МПС, стопанисвани от ТП "ДГС Стара река" по обособени позиции за срок от 12 месеца. Обособена позиция №1:„Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части,консумативи и принадлежности за МПС,стопанисвани от ТП "ДГС Стара река". Обособена позиция №2: „Доставка, баланс на нови гуми /зимни и летни/ и ремонт на старите за автомобилите, стопанисвани от ТП "ДГС Стара река" Виж пълна информация
1155 ДГС Стара река 30.06.2017 1715
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 227 куб.м. 205 куб.м. 21 куб.м. 536 куб.м.
бк,здб,гбр,шс
Продажба на стояща дървесина на корен 21,605.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1715 Виж пълна информация
Процедура № 1155 на ДГС Стара река от 30.06.2017 е прекратена!
1154 ДГС Стара река 30.06.2017 1714
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
82 куб.м. 242 куб.м. 5 куб.м. 52 куб.м. 69 куб.м. 104 куб.м. 554 куб.м.
бб,бк,гбр,
Продажба на стояща дървесина на корен 21,904.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1714 Виж пълна информация
1153 ДГС Стара река 30.06.2017 1710
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 498 куб.м. 47 куб.м. 967 куб.м. 620 куб.м. 0 куб.м. 2132.00 куб.м.
см,бк,гбр,брз,трп,яв
Продажба на стояща дървесина на корен 74,180.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1710 Виж пълна информация