Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4080 ДГС Стара река 30.03.2020 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Стара река” за срок от 12 месеца по обособени позиции”:
Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Стара река” за срок от 12 месеца
Обособена позиция № 2: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Стара река” за срок от 12 месеца, запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”
Виж пълна информация
4013 ДГС Стара река 17.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
825 куб.м. 124 куб.м. 71 куб.м. 1768 куб.м. 1265 куб.м. 193 куб.м. 4246 куб.м.
гбр, трп, бк, брз, здб, бб, лп, яв, яс, здгл, см, врб
2003 и 2004 Процедури за добив на дървесина 112,378.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
3952 ДГС Стара река 04.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
841 куб.м. 23 куб.м. 51 куб.м. 1156 куб.м. 826 куб.м. 152 куб.м. 3049 куб.м.
бк,здб,яв,шс,гбр,трп,лп
2002 Процедури за добив на дървесина 79,673.82 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
3901 ДГС Стара река 16.03.2020 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за срок от 24 месеца, за нуждите на ТП „ДГС Стара река“ към ЮИДП – гр. Сливен ” Виж пълна информация
3881 ДГС Стара река 13.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
841 куб.м. 23 куб.м. 51 куб.м. 1156 куб.м. 826 куб.м. 152 куб.м. 3049 куб.м.
бк,здб,яв,шс,гбр,трп,лп
2002 Процедури за добив на дървесина 79,673.82 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
3814 ДГС Стара река 20.01.2020 Събиране на оферти с обява 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за срок от 12 месеца, за нуждите на ТП „ДГС Стара река“ Виж пълна информация
3766 ДГС Стара река 13.01.2020 Покана до определени лица 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Текущ ремонт, профилактика и извънгаранционна поддръжка на климатици и климатични инсталации за срок от 12 месеца”. Виж пълна информация
3710 ДГС Стара река 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1625.00 куб.м. 33.00 куб.м. 86.00 куб.м. 2596.00 куб.м. 1819.00 куб.м. 345.00 куб.м. 6504.00 куб.м.
бк, здб, лп, гбр, яв, яс, трп
2002, 2003 Процедури за добив на дървесина 169,898.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
3659 ДГС Стара река 06.12.2019 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Текущ ремонт, профилактика и извънгаранционна поддръжка на климатици и климатични инсталации за срок от 12 месеца”. Виж пълна информация
3625 ДГС Стара река 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14416 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
2003 Д Дългосрочни договори 607,207.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2003Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА РЕКА, ДГС ЧИРПАН, ДГС МЪГЛИЖ, ДЛС ТОПОЛОВГРАД И ДГС КАЗАНЛЪК Виж пълна информация
3575 ДГС Стара река 27.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1625.00 куб.м. 33.00 куб.м. 86.00 куб.м. 2596.00 куб.м. 1819.00 куб.м. 345.00 куб.м. 6504.00 куб.м.
бк, здб, лп, гбр, яв, яс, трп
2002, 2003 Процедури за добив на дървесина 169,898.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
3539 ДГС Стара река 20.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
986 куб.м. 559 куб.м. 7 куб.м. 702 куб.м. 571 куб.м. 80 куб.м. 2905 куб.м.
гбр, трп, бк, брз, здб, бб, чб, лп, яв, яс, см, здгл, чрш
2001 Процедури за добив на дървесина 76,038.18 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река" Виж пълна информация
3496 ДГС Стара река 31.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20.40 куб.м. 0 куб.м. 20.40 куб.м.
гбр, здб
67 "х" Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 384.00 лв. без ДДС
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за нуждите на териториалното поделение от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Стара река“ Виж пълна информация
3248 ДГС Стара река 18.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
359.00 куб.м. 407.00 куб.м. 26.00 куб.м. 674.00 куб.м. 1042.00 куб.м. 40.00 куб.м. 2548.00 куб.м.
гбр, трп, бк, брз, здб, бб, лп, яв, яс
1907, 1908,1909 Процедури за добив на дървесина 66,346.50 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2019 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река” Виж пълна информация
3156 ДГС Стара река 19.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 30 куб.м. 1 куб.м. 83 куб.м. 142 куб.м. 0 куб.м. 256 куб.м.
бк,яв,гбр,яс,трп,брз
1909-Е Процедури за продажба на дървесина 16,485.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 1909 - Е в горски територии държавна собственост на територията на „ Югоизточно държавно предприятие ” ДП Сливен – ТП „ Държавно горско стопанство Стара река ”. Виж пълна информация
3143 ДГС Стара река 13.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 53 куб.м. 1 куб.м. 138 куб.м. 397 куб.м. 4 куб.м. 626 куб.м.
бб,см,бк,яв,гбр,шс,яс,кгбр,трп,брз
1905,1907 Процедури за добив на дървесина 16,287.02 лв. без ДДС
Предмет: „Извършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба №8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти, разтрупване, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране на добитата дървесина, включена в обект № 1905 /отдел/подотдели 32б, 32е, 135г, 135д към ГСУ „Стара река“ и обект № 1907 /отдел/подотдели 106г, 106о, 106п, 110г, 110ж, 110с, към ГСУ „Ескана“ от годишния план за ползването на дървесината за 2019 г., от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на „Държавно горско стопанство Стара река” – териториално поделение на „Югоизточно държавно предприятие” ДП – гр. Сливен.” Виж пълна информация
2997 ДГС Стара река 22.04.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите , предвидени в Наредба № 3 /1987г за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците” Виж пълна информация
2935 ДГС Стара река 09.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33.00 куб.м. 53.00 куб.м. 1.00 куб.м. 138.00 куб.м. 397.00 куб.м. 4 куб.м. 626.00 куб.м.
бк,здб,яв,яс,брз,врб,гбр,кгбр,трп,см,бб
1905; 1907 Процедури за добив на дървесина 16,287.02 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2019 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река” - Обект - 1905; 1907; Виж пълна информация
Процедура № 2935 на ДГС Стара река от 09.04.2019 е прекратена!
2863 ДГС Стара река 12.03.2019 12.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
42 куб.м. 137 куб.м. 4 куб.м. 504 куб.м. 999 куб.м. 8 куб.м. 1694 куб.м.
бб,см, здгл, бк,гбр,здб, яв,шс,лп,яс,брз,трп,врб
Обект № № 1905, 1906, 1907 Процедури за добив на дървесина 44,048.66 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2019 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река” по обособени позиции. Виж пълна информация
Процедура № 2863 на ДГС Стара река от 12.03.2019 е прекратена!
2849 ДГС Стара река 06.03.2019 06.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
896 куб.м. 427 куб.м. 31 куб.м. 1385 куб.м. 1742 куб.м. 172 куб.м. 4653 куб.м.
бк,гбр,здб,яв,шс,лп,яс,брз,трп,врб,бб,см, здгл
1904 Процедури за добив на дървесина 121,416.43 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2019 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река” - Обект - 1904 Виж пълна информация