Процедури

Процедура № 5272 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 26.04.2021
Втора дата
Начална цена 38,177.75 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № 2107
Дървесен вид бк,здб,яв,гбр,см,бб,здгл
Едра 312 куб.м.
Средна 56 куб.м.
Дребна 18 куб.м.
Технологична 599 куб.м.
За огрев 371 куб.м.
ОЗМ 106 куб.м.
Всичко 1462 куб.м.