Процедури

Процедура № 5197 на ДГС Стара река

Процедура № 5197 на ДГС Стара река от 30.03.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 30.03.2021
Втора дата
Начална цена 53,152.70 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № 2109
Дървесен вид бб, см, здгл, бк, гбр, яв, шс, трп, лп, врб
Едра 346 куб.м.
Средна 54 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
Технологична 923 куб.м.
За огрев 582 куб.м.
ОЗМ 123 куб.м.
Всичко 2037 куб.м.