Процедури

Процедура № 5170 на ДГС Стара река

Процедура № 5170 на ДГС Стара река от 24.03.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 24.03.2021
Втора дата
Начална цена 50,922.90 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № 2101
Дървесен вид см, здгл, бк, бл, яв, яс, гбр, трп
Едра 353 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 29 куб.м.
Технологична 838 куб.м.
За огрев 570 куб.м.
ОЗМ 154 куб.м.
Всичко 1952 куб.м.