Процедури

Процедура № 5161 на ДГС Стара река

Процедура № 5161 на ДГС Стара река от 24.03.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 24.03.2021
Втора дата
Начална цена 86,587.52 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № 2107; 2108
Дървесен вид бк,здб,яв,шс,гбр,трп,яс,см,бб,чб,бл,брз
Едра 652 куб.м.
Средна 86 куб.м.
Дребна 35 куб.м.
Технологична 1448 куб.м.
За огрев 876 куб.м.
ОЗМ 220 куб.м.
Всичко 3317 куб.м.