Процедури

Процедура № 5027 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 04.02.2021
Втора дата
Начална цена 65,639.90 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № 2106
Дървесен вид бк, гбр, здб, цр, бл, шс, яв, яс, см, бб, здгл
Едра 592 куб.м.
Средна 127 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 974 куб.м.
За огрев 670 куб.м.
ОЗМ 149 куб.м.
Всичко 2513 куб.м.