Процедури

Процедура № 4929 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 22.12.2020
Втора дата
Начална цена 217,906.25 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № 2101, 2102, 2103, 2104, 2105
Дървесен вид бб, чб, см, бк, гбр, здб, бл, цр, чдб, чрш, яв, яс, трп, лп, брз
Едра 1237 куб.м.
Средна 335 куб.м.
Дребна 58 куб.м.
Технологична 3805 куб.м.
За огрев 2480 куб.м.
ОЗМ 445 куб.м.
Всичко 8360 куб.м.