Процедури

Процедура № 4740 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 03.11.2020
Втора дата
Начална цена 672.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за нуждите на териториалното поделение от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Стара река“

Данни за дървесината

Обект/и № 75 "и", 78 "а"
Дървесен вид трп, бк
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 20.40 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 20.40 куб.м.