Процедури

Процедура № 4730 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 28.10.2020
Втора дата
Начална цена 28,821.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № 2013
Дървесен вид бб,см,здб,трп,гбр,шс,бк,
Едра 271 куб.м.
Средна 90 куб.м.
Дребна 21 куб.м.
Технологична 391 куб.м.
За огрев 265 куб.м.
ОЗМ 64 куб.м.
Всичко 1102 куб.м.