Процедури

Процедура № 4707 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 20.10.2020
Втора дата
Начална цена 14,558.02 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № 2012
Дървесен вид гбр, трп, бк, здб, бб, см, кгбр, ак
Едра 0 куб.м.
Средна 36 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
Технологична 291 куб.м.
За огрев 220 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 560 куб.м.