Процедури

Процедура № 4368 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 17.06.2020
Втора дата
Начална цена 59,314.96 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2020 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № 2003 и 2008
Дървесен вид гбр, бк, здб, лп, яв
Едра 664 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
Технологична 830 куб.м.
За огрев 595 куб.м.
ОЗМ 121 куб.м.
Всичко 2242 куб.м.